Ng

Regulamin głosowania

Regulamin głosowania internetowego w ramach konkursu

„III Turystyczne Mistrzostwa Blogerów”

 

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

1.1. Organizatorem głosowania internetowego w ramach Konkursu „III Turystyczne Mistrzostwa Blogerów” (zwanego dalej „Konkurs”), jest Polska Organizacja Turystyczna, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, REGON 016213775 (dalej Organizator).
1.2. Realizatorem technicznym Głosowania jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710 (dalej Realizator lub Burda).
1.3. Głosowanie rozpocznie się dn. 10.11.2020 r. i trwać będzie do 24.11.2020 r.
1.4. Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 

  1. ZASADY OGÓLNE GŁOSOWANIA

2.1. Głosowanie polega na oddaniu swojego głosu na wybranego blogera spośród 16-tu blogerów turystycznych, biorących udział w Konkursie „III Turystyczne Mistrzostwa Blogerów”.
2.2. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji uruchomionej przez Realizatora i umieszczonej na stronie Konkursu www.mistrzostwablogerow.polska.travel w dniu rozpoczęcia Głosowania. Oddanie głosu jest możliwe 1 raz na 48 godzin za pośrednictwem adresu e-mail. Oddanie głosu aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail u głosującego. Aktywacja linku przysłanego przez Realizatora Konkursu jest konieczna przy każdorazowym oddawaniu głosu.

2.3. Głosowanie

2.3.1. Uczestnicy Głosowania, aby oddać swój głos, powinni w okresie trwania Głosowania wejść na stronę https://mistrzostwablogerow.polska.travel/ i następnie kliknąć przycisk „Zagłosuj” na profilu wybranego blogera.  
2.3.2. Zwycięzcami Konkursu „III Turystyczne Mistrzostwa Blogerów” zostanie trójka blogerów którzy uzyskają najwyższą ocenę, na którą będą się składać wyniki:

  • 25% wyników głosowania internetowego w Głosowaniu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie,
  • 50% wyniki obrad Jury powołanego przez Organizatora, które oceni wartość jakościową konkursowych materiałów,
  • 25% wynik zasięgów osiągniętych przez content wytworzony przez blogerów. Zasięgi liczone będą na podstawie danych z: Facebook, Instagram, Google Analitycs.

2.3.3. Wyniki Głosowania zostaną opublikowane na stronie https://mistrzostwablogerow.polska.travel/ w dniu 26.11.2020 r.
2.4. Udział w Głosowaniu jest bezpłatny.
2.5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Głosowania wykluczyć uczestnika z udziału w Głosowaniu (jak również nie uznać oddanych przez niego głosów), jeżeli powziął informację o działaniach tego uczestnika sprzecznych z Regulaminem.
2.6. Głosy oddane niezgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną pominięte i nie będą miały wpływu na wyniki Głosowania.
2.7. Uczestnikom Głosowania nie wolno pozyskiwać głosów, ani głosować w sposób sprzeczny z zasadami prawa lub dobrymi obyczajami, głosy pozyskiwane na forach do wymiany głosów, więcej niż 1 głos z tego samego numeru IP, itd
 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU

3.1. W Głosowaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w zakresie uprawniającym ją do zaciągania zobowiązań na podstawie stosownych przepisów prawa, zaś w przypadku małoletnich - pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody swego przedstawiciela ustawowego), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.

3.2. Uczestnikami Głosowania nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz Realizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Głosowania.
 

4. ZASADY GŁOSOWANIA

4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Głosowania, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Głosowania.
 

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Głosowania w Konkursie jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, (dalej: Administrator lub POT).
5.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:

  • mailowo: lub
  • listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa.

5.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w okresie trwania Głosowania od 10.11.2020 r. do 24.11.2020 w celu rejestracji oddanego w ramach Głosowania głosu i dalej podczas sumowania głosów do dnia rozstrzygnięcia Konkursu, co nastąpi 4.12.2020 r. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego inspektora ochrony danych ( ) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia oddanie głosu w Głosowaniu internetowym w ramach Konkursu.
5.4. Odbiorcą danych osobowych będzie firma przeprowadzająca Głosowanie: Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710.
5.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5.6. Dane osobowe będą przechowywane od dnia rozpoczęcia Głosowania tj. 10.11.2020 r. do dnia rozstrzygnięcia Konkursu tj. 4.12.2020 r.
5.7. Uzyskane dane osobowe  nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
5.8. Jako administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.9. Informujemy także, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

6. KOMISJA

6.1. Do kontroli prawidłowości Głosowania powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Realizatora i Organizatora.
6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Realizatora i Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników Głosowania określonych w pkt. 3.1 Regulaminu i będą przyjmowane przez Realizatora w formie pisemnej, na adres Realizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład której wejdą przedstawiciele Realizatora i Organizatora.
7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
7.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
7.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin niniejszego Głosowania jest dostępny na stronie https://mistrzostwablogerow.polska.travel/ oraz w siedzibie Organizatora.
8.2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia głosowania.
8.3. Biorąc udział w Głosowaniu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

 

ORGANIZATOR                                                     REALIZATOR

Więcej o ochronie danych osobowych
Regulamin głosowania