Ng

Regulamin zadania dodatkowego PKP INTERCITY

 REGULAMIN ZADANIA DODATKOWEGO „POLSKA Z OKIEN POCIĄGÓW PKP INTERCITY”

 

REALIZOWANEGO W RAMACH II TURYSTYCZNYCH MISTRZOSTW BLOGERÓW”

 

1. ORGANIZATOR ZADANIA

 

1.1. Organizatorem zadania „Polska z okien pociągów PKP Intercity”, zwanym dalej Zadaniem, jest: 

Polska Organizacja Turystyczna, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,  REGON 016213775 (dalej Organizator).

1.2. Realizatorem technicznym Zadania jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710 (dalej Realizator lub Burda).

1.3. Partnerem merytorycznym Zadania jest PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 142a, Warszawa (02-305), NIP: 526-25-44-258, REGON: 017258024 (dalej Partner)

1.3. Zadaniem jest organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem), Regulaminem Konkursu „II Turystyczne Mistrzostwa Blogerów”, zwanym dalej, zwanym dalej Regulaminem Głównym, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Zadanie będzie zorganizowane (rozgrywane) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. UCZESTNICTWO

 

2.1. Uczestniczyć w realizacji Zadania mogą tylko i wyłącznie influencerzy, którzy zakwalifikowali się do II etapu  II Turystycznych Mistrzostw Blogerów zgodnie z postanowieniami Regulaminu Głównego.

2.2. Uczestnictwo w Zadaniu dodatkowym jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

 

3. CZAS TRWANIA

 

3.1. Czas na realizację Zadania rozpoczyna się dnia 16.07.2019 r. o godzinie 12:00:00 i trwać będzie do dnia 31.08.2019 r. do godz. 23:59:59.

3.2. Rozstrzygnięcie Zadania nastąpi w dniu 27.09.2019 r. o godz. 21:00:00.

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W ZADANIU

 

 

4.1. Każdy z blogerów ma przydzielone województwo, które promuje w ramach  II Turystycznych Mistrzostw Blogerów. Realizacja Zadania dodatkowego przez blogera może  odbywać się w dowolnie wybranym przez niego regionie.

4.2. Zadanie będzie polegać na realizacji następującego działania:

 

„W ciekawy, kreatywny sposób opisz podróż pociągiem PKP Intercity w wybranym przez Ciebie regionie. Pokaż jak piękna jest Polska z okien pociągu. Pokaż zalety i komfort podróżowania pociągami.”

 

Wpis blogerski w ramach Zadania musi zawierać:

- minimum 1500 znaków bez spacji,

- minimum 8 fotografii w formacie odpowiadającym szerokości szablonu bloga prezentujących komfort podróżowania pociągami PKP Intercity.

 

Materiały, które zostaną wykonane w ramach Zadania nie mogą być realizowane w ramach zadań podstawowych realizowanych w zakresie II Turystycznych Mistrzostw Blogerów, ani  pochodzić z archiwum twórcy, lecz zostać wykonane w czasie trwania Zadania. Materiały muszą być odpowiednio, otagowane i zawierać hasztag #PKPIntercity

 

Termin wykonania całości Zadania - 42dni kalendarzowe od daty oficjalnego ogłoszenia startu Zadania, która ogłoszona zostanie na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel.

 

4.3. Aby wziąć udział w Zadaniu należy w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia Zadania zadeklarować chęć uczestnictwa w nim drogą mailową na adres: oraz wypełnić i podpisać oświadczenie (wzór) i przesłać skan.

 

Spośród uczestników, którzy się zgłoszą do realizacji Zadania zostanie wybrana najlepsza trójka.

 

Na ocenę będą się składać wyniki obrad Jury powołanego przez Partnera, które oceni wartość jakościową konkursowych materiałów pod kątem innowacyjności i kreatywności.

 

Wyniki obrad Jury oraz lista nagrodzonych zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali wręczenia nagród zorganizowanej w ramach ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki 27 września 2019 roku, a następnie będą zamieszczone na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel

 

4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Zgłaszając się do Zadania, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego pracy konkursowej w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu realizacji zasad Zadania, w tych zasad wyboru Laureatów.

4.4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

4.5. W przypadku, gdy zadanie konkursowe polega na wysłaniu pracy konkursowej zawierającej wizerunek Uczestnika Zadania/innych osób Uczestnik Zadania oświadcza, iż udziela Realizatorowi, Organizatorowi i Partnerowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku/wizerunku w/w osób i jego publiczne rozpowszechnianie w materiałach dotyczących Zadania, w tym w ramach prezentacji pracy konkursowej, w szczególności w prasie, TV, Internecie, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp.

4.6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Realizatora, Organizatora lub Partnera wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.4 i/lub pkt. 4.5, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Realizatora, Organizatora lub Partnera z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega wykluczeniu z Zadania.

4.7. Realizator i/lub Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego Uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działaniach sprzecznych z Regulaminem – w tym naruszających dobre imię Organizatora /Partnera lub gdy Zadanie będzie zawierać teksty powszechnie uważane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, itp.

4.8. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Zadaniu.

4.9. Uczestnik konkursu oświadcza, że niniejszym udziela Realizatorowi, Organizatorowi i Partnerowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas 5 lat, licencji uprawniającej do wielokrotnego korzystania z pracy konkursowej jako całości jak i jej poszczególnych elementów i części (utworów - materiałów), jak również z artystycznych wykonań Autora - stworzonych przez Uczestnika w ramach realizacji Regulaminu i udziału w Zadaniu oraz do korzystania z wizerunku (w tym imienia i nazwiska) Uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Regulaminie.

Licencja, o której mowa w pkt. 4.9. przysługuje Realizatorowi, Organizatorowi i Partnerowi na następujących polach eksploatacji każdego utworu, a w szczególności:

a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie utworów (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;

b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami utworów wytworzonymi zgodnie z literą a) niniejszego ustępu - wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie lub oddawanie do używania na podstawie innego stosunku prawnego;

c. wszelkie inne rozpowszechnianie utworów, w tym w szczególności:

d. wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,

e. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

f. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

Uczestnik udziela Realizatorowi, Organizatorowi i Partnerowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. materiałów na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik udziela również Organizatorowi i Partnerowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. utworów. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że prawa autorskie do wszelkich przeróbek, modyfikacji i adaptacji materiałów, o których mowa powyżej (w tym prawo do korzystania i dysponowania nimi) będą stanowiły wyłączną własność Realizatora, Organizatora i Partnera, zgodnie z zakresem wskazanym w niniejszym ustępie powyżej.

4.10. Uczestnik zabezpiecza Realizatora, Organizatora i Partnera zwalniając z odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, zarówno majątkowych, jak i osobistych, roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z rozpowszechnianiem Dzieła w całości lub w dowolnej części, jak również jego wizerunku, wszelkich innych roszczeń związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, a także w odniesieniu do roszczeń lub odpowiedzialności Realizatora, Organizatora i Partnera związanej z nieprawdziwością któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika Zadania.

4.11 W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami, skierowanymi do Realizatora, Organizatora i Partnera z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych opisanych praw, Uczestnik Zadania dostarczy niezbędne dokumenty wykazujące jego prawa i potwierdzające brak naruszenia praw osób trzecich, a w wypadku ich naruszenia zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot, odszkodowań oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia Realizatorowi, Organizatorowi, Partnerowi wezwania do zapłaty.

4.12. Uczestnik Zadania na zasadach określonych w Regulaminie, udziela Organizatorowi i Partnerowi prawa do wykonywania i wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w art. 2 i art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym między innymi prawo tworzenia utworów zależnych i dokonywania zmian w materiałach/utworach.

4.13. Uczestnik Zadania wyraża zgodę, aby w/w materiały (praca konkursowa), były wykorzystywane stosownie do potrzeb Realizatora, Organizatora, Partnera i/lub podmiotu przez niego wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4.14. Licencja, o której mowa w pkt.4.9., zostaje udzielona z chwilą ustalenia utworu przez Uczestnika Zadania w jakiejkolwiek postaci.

4.15. Uczestnik Zadania oświadcza i odpowiada za to, iż dostarczone Realizatorowi, Organizatorowi i Partnerowi utwory:

a)         są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze,

b)         nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,

c)         uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z utworów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Realizatora i/lub Organizatora i/lub Partnera.

 

5 .ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

 

5.1. Ocena, czy i które zadanie konkursowe zasługuje na nagrodę należy do Jury. Spośród prawidłowo nadesłanych zadań konkursowych realizowanych w ramach Zadania  Jury wyłoni trzech laureatów, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

- innowacyjność,

- kreatywność.

 

5.2. Nagrodami dla laureatów Zadania  (zwycięzców Zadania Dodatkowego) są nagrody rzeczowe w postaci trzech imiennych kart PKP Intercity kolejno:

- za pierwsze miejsce – roczna złota karta imienna na pociągi PKP Intercity (1 klasa) o wartości brutto 15 800 (słownie piętnaście tysięcy osiemset) złotych,

- za drugie miejsce – półroczna srebrna karta imienna na pociągi PKP Intercity (1 klasa) o wartości brutto 8 400 (słownie: osiem tysięcy czterysta) złotych,

- za trzecie miejsce – trzymiesięczną niebieską kartę imienną na pociągi PKP Intercity (1 klasa) o wartości brutto 4 500 (słownie: cztery tysiące) złotych.

 

5.3. Wyniki Zadania będą ogłoszone podczas Gali Finałowej, zorganizowanej przez Organizatora w porozumieniu z Partnerem, zaplanowanej na  dzień 27.09.2019 (Organizator zastrzega za sobą prawo do zmiany daty Gali Finałowej) oraz będą opublikowane na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel.

5.4. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie (wskazanych w pkt. 5.2) w wysokości 10% wartości nagrody brutto, przy czym płatnikiem w/w podatku od wygranych jest Realizator. W każdym przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Realizatora jest opłacenie przez Laureata należnego podatku od wygranej - to jest w przypadku nagrody pieniężnej - po potrąceniu przez Realizatora - 10% wartości nagrody, zaś w przypadku nagrody rzeczowej – po wpłaceniu przez Laureata 10% wartości nagrody Realizatorowi (jako płatnikowi podatku).

5.5. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Za przygotowanie, wysłanie i odebranie protokołu odpowiada Realizator Konkursu.

5.6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata, którego wybierze Jury., stosując kryteria wskazane w pkt 5.1 Regulaminu.

5.7. Warunkiem wydania nagrody przez Realizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt 5.5 – o ile jest wymagany.

5.8. Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 2.2. Regulaminu Głównego.

5.9. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu miesiąca, od momentu zakończenia Konkursu i zamieszczenia jego wyników na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel

5.10. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków opisanych w pkt. 5.8 i/lub 5.9 lub nie odbierze nagrody w terminie do 5.10.2019 r., nagroda przepada a prawo Laureata do niej wygasa. W tym przypadku, nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata, którego wybierze Jury, stosując kryteria wskazane w pkt 5.1 Regulaminu.

5.11.    Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Konkursu oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata, którego wybierze Jury, stosując kryteria wskazane w pkt 5.1 Regulaminu.

5.12.    Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5.13.    Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie Akcji – mistrzostwablogerow.polska.travel

 

6. JURY

 

6.1. Do kontroli prawidłowości przebiegu Zadania Partner powoła Jury.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

7.1. Organizator stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

7.2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.

7.3. Uczestnik Zadania wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w konkursie i przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres wyznaczonego przez Organizatora inspektora ochrony danych (). Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i przeprowadzenie postępowania konkursowego.

7.5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator  informuje, iż:

 1. administratorem danych osobowych Uczestnika Zadania jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 reprezentowana przez Prezesa;
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Polskiej Organizacji Turystycznej, z którym można się kontaktować
 • mailowo: lub
 • listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa;
 1. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody (art. 6 ust 1 pkt. a) RODO w celu rejestracji zgłoszenia do konkursu i dalej w postępowaniu konkursowym opisanym w niniejszym Regulaminie;
 2. dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO w celu publikacji na stronach internetowych i publikacjach oraz w mediach administrowanych przez POT;
 3. dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od Uczestników konkursu wymienionych w pkt. 2.1. Regulaminu;
 4. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem wizerunku, ponieważ wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do czasu przeprowadzenia etapów postępowania konkursowego lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z RODO a cofnięcie zgody w trakcie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Wycofanie zgody na upublicznienie wizerunku wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, stron internetowych i mediów administrowanych przez POT oraz innych materiałów promocyjno-informacyjnych POT. Nie będzie możliwe zebranie materiałów, które zostały upublicznione przed wycofaniem zgody.
 6. Uczestnik Zadania ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Uczestnik Zadania ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8. REKLAMACJE

 

8.1 Reklamacje związane z Zadaniem będą przyjmowane przez Realizatora w formie pisemnej, na adres Realizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Zadania.

8.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Realizatora.

8.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

8.4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie         wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Regulamin niniejszego Zadania jest dostępny na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel

9.2. Na życzenie Uczestnika Zadania, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Zadania.

9.3. Biorąc udział w Zadaniu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.4 Organizator i/lub Partner ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Zadania w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel

9.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.

9.6 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Zadania. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

9.7 Niniejsze Zadanie nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.).

9.8 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Uczestnikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym.

9.9 Zadanie nie jest organizowane, wspierane, sponsorowane ani związane z serwisem Instagram lub Facebookiem, ani jego właścicielami czy administratorami.

9.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.11 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Zadania.