Ng

Umowa

UMOWA O DZIEŁO

i udzielenia licencji do dzieła

 

Zawarta w dniu 24 września 2020 r. w Warszawie pomiędzy:

 Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, Regon: 931051710, kapitał zakładowy w wysokości 44.691.550,00 zł., zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez ………..

a

........................................................................................................................................

zamieszkałym ...............................................................................................................................

imiona rodziców:........................................................................................................................

data i miejsce urodzenia................................................................................................................

nr PESEL.............................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Autorem”

 

zawarto umowę o treści następującej:

 

 

 

§ 1

Wykonawca bierze udział w Konkursie pod nazwą „ III Turystyczne Mistrzostwa Blogerów” (zwanym dalej Konkursem lub Akcją), organizowanym przez Zamawiającego.

Szczegółowe zasady Konkursu zostały ustalone w Regulaminie (dostępnym: https://mistrzostwablogerow.polska.travel/regulamin), który Wykonawca zaakceptował.

Realizując postanowienia w/w Regulaminu, Wykonawca zobowiązuje się należycie wypełnić wszystkie jego postanowienia, a ponadto zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego (jednak zobowiązuje się do konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego co do szczegółów Dzieła) stworzenia i przygotowywania materiałów (zwanych dalej łącznie Dziełem) - na zasadach określonych szczegółowo w w/w Regulaminie i terminowego dostarczania ich do Zamawiającego, w tym udzielenia na rzecz Zamawiającego licencji do korzystania z Dzieła na zasadach wskazanych poniżej, w zamian za określone niniejszą Umową wynagrodzenie, a w szczególności:

1. Wykonawca w drugim etapie Konkursu przygotuje zestaw publikacji, będące relacją z podróży do przydzielonego przez Zamawiającego województwa – każdy zestaw składający się z:

  • 2 wpisów na blogu;
  • 6 postów na profilu bloga na Facebooku, nawiązujące do wpisu na blogu lub podróży odbytej w ramach konkursu;
  • 6 postów (lub Insta Stories) na profilu bloga na Instagramie, nawiązujące do wpisu na blogu lub podróży odbytej w ramach konkursu;
  • 1 materiału wideo (film)

Wykonawca zobowiązuje się do opublikowania w drugim etapie Konkursu łącznie 2 wpisów na blogu oraz 6 publikacji na profilu bloga na Facebooku oraz 6 publikacji na profilu bloga na Instagramie, oraz stworzenia 1 materiału wideo i publikacji do na kanale YT oraz w innych kanałach blogera.

Temat wpisu jest dowolny, powinien być jednak spójny z uzgodnionym z Regionalną Organizacją Turystyczną planem podróży  i dotyczyć miejsca, regionu, szlaku, produktu turystycznego, leżącego na terenie tego województwa. Przykładowy scenariusz może zawierać prezentację swojego województwa, pod kątem wybranych zagadnień, takich jak – nieoczywiste zakątki w regionie, pamiątki architektury, pomniki przyrody, kuchnia regionalna, miejsca odpoczynku dla rodzin z dziećmi, szlaki wycieczek rowerowych, ścieżki do spacerów ze zwierzętami, miejsca wycieczek ekstremalnych.

Ponadto we wpisach musi ukazać się wzmianka o możliwości realizacji Polskiego Bonu Turystycznego na terenie kraju. Na blogu powinna zostać umieszczona adnotacja o tym, że materiał powstał w wyniku Akcji organizowanej przez POT i że partnerem blogera była dedykowana jemu Regionalna Organizacja Turystyczna. Materiały na kanałach FB oraz Instagram będą otagowane hashtagami #mistrzostwablogerow oraz #visitpoland.

W/w wpis musi zawierać:

a) minimum 2500 znaków bez spacji

b) minimum 8 fotografii w formacie odpowiadającym szerokości szablonu bloga.

c) materiały, które zostaną wykonane w ramach akcji konkursowej nie mogą pochodzić z archiwum twórcy, lecz zostać wykonane w czasie trwania kampanii.

d) Materiały wymienione w paragrafie 1, pkt 1 b, c, opublikowane w Social Media muszą być odpowiednio otagowane i zawierać hasztagi Konkursu: ”#mistrzostwablogerow” oraz „#visitpoland”.

e) Film powinien trwać minimum 90 sekund i być w minimalnym formacie 1920/1080 px.

Użyta w filmie ścieżka dźwiękowa powinna spełniać standardy licencyjne. Forma

merytoryczna filmu dowolna: vlog, teledysk, wideo pocztówka. Materiały wideo zostaną opublikowane na odpowiednim kanale blogera (YouTube, facebook), a następnie umieszczone na blogu, który sporządził.

 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przygotowania raportu dotyczącego w/w działań zawierającego linki do wszystkich publikacji wykonanych w ramach realizacji Dzieła, screeny wszystkich opublikowanych materiałów oraz pełnych statystyk ruchu organicznego, ruchu sponsorowanego oraz statystyk zaangażowania wygenerowanego przez wszystkie publikacje potwierdzone screenami z Google Analitics, analitykę Facebook, YouTube oraz Instagram. Do oficjalnej punktacji, by szanse były równe jasne i komplementarne – zbierane będą tylko zasięgi wygenerowane organicznie zarówno na Facebooku jak i na Instagramie. W przypadku Instagrama zliczane będą zasięgi pod kątem zaangażowania – czyli interakcje (polubienia i komentarze)

Zasięgi, o których mowa w raporcie, powinny być liczone za okres od 19.10.2020 r. (dzień, do którego powinna się pojawić pierwsza publikacja) do 19.11.2020 r. Statystyki z kanałów SM powinny zawierać dane o zasięgach postów oraz dane Engagement Rate.

Raport powinien być dostarczony do Zamawiającego droga mailową na adres:  w dniu 24.11. 2020 r. do 12.00.

 

4. Celem publikacji na podstronie: https://mistrzostwablogerow.polska.travel/, a tym samym przystąpienia do etapu głosowania przez użytkowników, Wykonawca zobowiązuje się do przesłania materiałów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 powyżej (tekst w pliku word + zestaw wykorzystanych w materiałach zdjęć) na adres  w terminach wskazanych w punkcie 5 poniżej. Aby nie naruszać polityki Google i mieć pewność w kwestiach dotyczących SEO wykonawca zobowiązuje się do przygotowania odrębnej notatki do publikacji na stronie Mistrzostw, która będzie przygotowana na podstawie wpisu głównego i będzie miała charakter zajawkowy, minimum 500 znaków bez spacji. Notatka będzie linkowała do określonego wpisu na blogu gdzie użytkownicy będą mogli przeczytać jego całą treść. 

5. Termin wykonania i publikacji w/w materiałów - 30 dni kalendarzowe od daty rozpoczęcia II etapu Akcji, po ogłoszeniu wyników I etapu. Pierwsze publikację na blogu powinny ukazać się nie później niż po upływie 15 dni od rozpoczęcia się II etapy Akcji.

 6. Wszystkie wpisy na blogu powinny być napisane językiem zrozumiałym, nieoficjalnym, “nieurzędowym” (jednakże niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów wulgarnych, nieprzyzwoitych, gorszących, a także wpisów, których treść lub kontekst mogłyby być obraźliwe dla wybranych osób lub grup społecznych (np. takich, w których występowałyby słowa/obrazy poniżające i/lub upokarzające wobec osób określonej płci, wieku, stanie zdrowia, pochodzeniu etnicznym itp.).

 

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Dzieło z najwyższą starannością.

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z etapów powstawania Dzieła, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości po 100 PLN, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnego etapu Dzieła. W takim przypadku, Zamawiającemu przysługuje także prawo do domagania się odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar umownych na zasadach ogólnych.

  

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości:

- 3825,00 (słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) PLN brutto – za należyte i terminowe wykonanie części Dzieła określonego w drugim etapie Konkursu oraz za przeniesienie na rzecz Zamawiającego licencji do korzystania ze wszystkich w/w materiałów (tej części Dzieła), na wskazanych w par. 4 polach eksploatacji, płatne z dołu po realizacji tej części Dzieła;

2. Jednakże w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w całości i terminowo Dzieła (lub jego części) – w szczególności nie zrealizuje danej części Dzieła (w tym nie przeniesie licencji do materiałów) – w/w wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone do kwoty 100 PLN brutto.

 

§ 4

1. Strony ustalają zgodnie, iż Wykonawca udziela na rzecz Zamawiającego niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas 5 lat, licencji uprawniającej Zamawiającego do wielokrotnego korzystania z Dzieła jako całości jak i jego poszczególnych elementów i części (utworów - materiałów), jak również z artystycznych dzieł Autora - stworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz w/w Regulaminu oraz do korzystania z wizerunku (w tym imienia i nazwiska) Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 880), w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

2. Strony ustalają zgodnie, iż licencja, o której mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji każdego utworu, a w szczególności:

a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie utworów (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;

b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami utworów wytworzonymi zgodnie z literą a) niniejszego ustępu - wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie lub oddawanie do używania na podstawie innego stosunku prawnego;

c. wszelkie inne rozpowszechnianie utworów, w tym w szczególności:

d. wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,

e. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

f. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Wykonawca udziela Zamawiającemu na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. materiałów na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Wykonawca udziela również Zamawiającemu zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. utworów.

3. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego i zwalnia z odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, zarówno majątkowych, jak i osobistych, roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z rozpowszechnianiem Dzieła w całości lub w dowolnej części, jak również jego wizerunku, wszelkich innych roszczeń związanych z przedmiotem niniejszej umowy, a także w odniesieniu do roszczeń lub odpowiedzialności Zamawiającemu związanej z nieprawdziwością któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Wykonawcę.

4. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami, skierowanymi do Zamawiającego z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych opisanych praw, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty wykazujące jego prawa i potwierdzające brak naruszenia praw osób trzecich, a w wypadku ich naruszenia zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot, odszkodowań oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie do 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie, udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania i wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w art. 2 i art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym między innymi prawo tworzenia utworów zależnych i dokonywania zmian w materiałach/utworach.

6. Wykonawca wyraża zgodę, aby w/w materiały (praca konkursowa), były wykorzystywane stosownie do potrzeb Zamawiającego i/lub podmiotu przez niego wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

7. Licencja, o której mowa w ust. 1 i 2, zostaje udzielona z chwilą ustalenia utworu przez Wykonawcę w jakiejkolwiek postaci.

8. Wykonawca oświadcza i odpowiada za to, iż dostarczone Zamawiającemu utwory:

a) są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze,

b) nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,

c) uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z utworów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Zamawiającego.

 

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania Dzieła.

 

§ 6

 

  1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony od 24.09.2020 r. do 10.12.2020 r., z zastrzeżeniem okresu trwania licencji do materiałów.
  2. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 3-dniowego terminu wypowiedzenia, o ile Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie wykonał/nienależycie wykonał (w tym nieterminowo), któregokolwiek ze zobowiązań określonych niniejszą Umową (w tym w szczególności, jeżeli Zamawiający uzna, iż którykolwiek z materiałów Wykonawcy nie służy promocji i korzystnemu wizerunkowi danego regionu, ale go dyskredytuje).
  3. Zamawiający jest uprawniony do utrzymywania opublikowanego utworu, w szczególności w zasobach sieci Internet, w tym w ramach archiwum, bez konieczności ponoszenia jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w ramach udzielonej licencji i w czasie jej obowiązywania

 

§ 7

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące umowy o dzieło oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 8

1.Strony niniejszym zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przez którąkolwiek z nich w jakikolwiek sposób, w związku z prowadzeniem współpracy, a w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron w rozumieniu przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od tego, czy zostały one przez Strony oznaczone jako poufne. Informacje takie mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą drugiej Strony lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo, w każdym przypadku tylko w niezbędnym zakresie.

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji obejmuje w szczególności wszystkie informacje produkcyjne, handlowe i rynkowe, jak również wszystkie dokumenty każdej ze Stron, w tym dokumenty handlowe, które nie są w sposób udowodniony znane lub dostępne publicznie.

§ 9

 

Ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

............................................ ...............................................

Wykonawca Zamawiający

Więcej o ochronie danych osobowych
Regulamin głosowania