Skip to content

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

„V TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA VLOGERÓW”

1. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu „V Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Polska Organizacja Turystyczna, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, (dalej: „Organizator”).

1.2. Realizatorem technicznym Konkursu jest Jarosław Kril Public Relations z siedzibą przy ul. Garibaldiego nr 7, lok 43, 04-078 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 6692296160, REGON 146418730 (dalej: „Realizator” lub „Jarosław Kril Public Relations”).

1.3. Konkurs jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące vlogerami, tj. autorami filmów publikowanych na autorskim kanale w serwisie społecznościowym YouTube o charakterze podróżniczym, kulinarnym, sportowym, górskim lub lifestylowym, które spełnią warunki określone w Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do dnia 3 listopada 2022 r. do godziny 23:59:59 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1, (dalej: „Uczestnicy”, a każdy osobno: „Uczestnik”).

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
2.2.1. Pracownicy Organizatora i Realizatora. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora i Realizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem i Realizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia) oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora i Realizatora przy organizowaniu Konkursu, w tym pracownicy i współpracownicy Organizatora i Realizatora (także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych), w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób;

2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.10.2022 r. o godzinie 12:00:00 i trwać będzie do dnia 19.12.2022 r. do godziny 21:00.

3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w grudniu 2022 r. O dokładnej dacie Realizator poinformuje na dwa tygodnie przed oficjalną ceremonią wręczenia nagród.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

PIERWSZY ETAP KONKURSU

Aby wziąć udział w pierwszym etapie Konkursu należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy opublikowany w serwisie mistrzostwablogerow.polska.travel i odpowiedzieć na pytanie otwarte „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś zostać uczestnikiem Mistrzostw Vlogerów?”

Zgłoszenie do pierwszego etapu Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją uczestnictwa w całym Konkursie.

Zebrane zgłoszenia (formularze zgłoszeniowe) zostaną ocenione w systemie ocen w skali 1-10 przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
a. liczba subskrybentów autorskiego kanału w serwisie YouTube (minimum 1000 subskrybentów),
b. liczba fanów na portalu Facebook (minimum 1000 obserwujących),
c. liczba fanów na portalu Instagram (minimum 1000 obserwujących),
d. odpowiedź na pytanie otwarte,
e. ocena jakościowa dwóch zgłoszonych filmów opublikowanych przez autora kanału YouTube, do których linki zostaną podane w formularzu (na oceny jakościowe składać się będzie ocena: I) jakości i stylu nagrania II) wartości merytorycznych, III) wartości wizualnej IV) dodatkowych elementów (grafik, map i innych) V) liczby wyświetleń,
f. akceptacja regulaminu oraz wynagrodzenia finansowego za uczestnictwo w kolejnym etapie Konkursu.
Oceną jakościową zajmie się Jury powołane przez Realizatora w porozumieniu z Organizatorem. Zgodnie z powyższą oceną Jury wybierze 16 vlogerów (którzy uzyskali najwyższe oceny), którzy przejdą do drugiego etapu Konkursu.

Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną opublikowane na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel.

DRUGI ETAP KONKURSU
Każdemu z zakwalifikowanych 16 vlogerów zostanie przydzielone przez Jury województwo, które będzie promował. Będzie to rodzime województwo Uczestnika (w sytuacji, gdy z danego województwa nikt nie spełni minimalnych warunków, określonych w Regulaminie, uczestnictwo w Konkursie proponowane jest twórcy z innego województwa, zgodnie z województwem, które wytypował w zgłoszeniu jako województwo drugiego/kolejnego wyboru – które z założenia powinno sąsiadować z województwem z którego pochodzi vloger lub być województwem, którym się interesuje, lub gdzie vloger się urodził, lub uczył się/studiował, lub mieszkał).
Zadaniem Uczestnika w drugim etapie Konkursu będzie:
a) udział w spotkaniu informacyjnym, którego termin zostanie wskazany przez Realizatora;
b) przygotowanie i opublikowanie minimum dwóch filmów na kanale YouTube (zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu oraz szczegółowymi ustaleniami poczynionymi w trakcie realizacji ww. umowy),
c) przygotowanie i opublikowanie sześciu postów na kanale Facebook (zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu oraz szczegółowymi ustaleniami poczynionymi w trakcie realizacji ww. umowy),
d) przygotowanie i opublikowanie dwunastu relacji Facebook Stories (zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu oraz szczegółowymi ustaleniami poczynionymi w trakcie realizacji ww. umowy);
e) przygotowanie i opublikowanie sześciu postów na kanale Instagram (zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu oraz szczegółowymi ustaleniami poczynionymi w trakcie realizacji ww. umowy);
f) przygotowanie i opublikowanie sześciu Instagram Stories (zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu oraz szczegółowymi ustaleniami poczynionymi w trakcie realizacji ww. umowy),

Wszystkie materiały będą relacją lub częścią relacji z kilkudniowego wyjazdu do przydzielonego województwa (dalej jako: „Zadanie konkursowe” lub „prace konkursowe”).

Temat filmów oraz innych materiałów powinien być spójny z uzgodnionym z Regionalną Organizacją Turystyczną (dalej: „ROT”) planem podróży i dotyczyć miejsca, regionu, szlaku, produktu turystycznego, leżącego na terenie tego województwa. Przykładowy scenariusz może zawierać prezentację wybranego województwa pod kątem wybranych zagadnień, takich jak np. nieoczywiste zakątki w regionie, pamiątki architektury, pomniki przyrody, kuchnia regionalna, miejsca odpoczynku dla rodzin z dziećmi, szlaki wycieczek rowerowych, ścieżki do spacerów ze zwierzętami, miejsca wycieczek ekstremalnych. Materiały wideo, które zostaną wykonane w ramach akcji konkursowej, nie mogą pochodzić z archiwum vlogera, ale zostać wykonane w czasie trwania kampanii. Dwa film powinny trwać odpowiednio: 7 minut i 90 sekund. Oba filmy powinny zostać zapisane w minimalnym formacie 4K (tj. min. 3840×2160 pikseli). Użyta w filmie ścieżka dźwiękowa powinna spełniać standardy licencyjne.

Każdy wpis w mediach społecznościowych musi zawierać:
a) minimum 500 znaków bez spacji;
b) minimum 1 fotografię w formacie odpowiadającym wymaganiom poszczególnych mediów społecznościowych.

Wyżej wymienione materiały, które zostaną wykonane w ramach akcji konkursowej nie mogą pochodzić z archiwum Uczestnika, lecz zostać wykonane w czasie trwania kampanii.

Każda publikacja wideo w serwisie YouTube i w mediach społecznościowych powinna być uzupełniona o adnotację, iż materiał powstał w ramach Konkursu organizowanego przez POT, a partnerem Uczestnika była dedykowana jemu ROT, a dodatkowo wszystkie materiały powinny zawierać hasztagi #mistrzostwablogerow, #mistrzostwavlogerow oraz #visitpoland.

Termin wykonania całości zadania z drugiego etapu Konkursu to 21 dni kalendarzowych od daty oficjalnego ogłoszenia rozpoczęcia drugiego etapu, który ogłoszony zostanie na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel. Pierwsze publikacje w kanałach społecznościowych powinny się ukazać nie później niż 7 dni od ww. daty.

Wybrana szesnastka vlogerów zadeklaruje współpracę z przedstawicielem Regionalnej Organizacji Turystycznej na etapie sporządzania planu podróży i planu miejsc do zaprezentowania w przygotowanej relacji. Vloger ma dowolność w doborze miejsc, jednakże powinien on skonsultować trasę i elementy składowe z Realizatorem oraz daną ROT, uwzględniając minimum jeden obiekt proponowany przez ROT.

Wybrana szesnastka Uczestników zostanie poinformowana o wyborze, po czym Realizator podpisze z nimi umowy o współpracy, regulujące w szczególności zagadnienia zasad uczestnictwa w drugim etapie i realizacji zadań, honorariów, praw autorskich oraz wykorzystania wizerunku (według przedstawionego przez Realizatora wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny w formularzu zgłoszeniowym na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel) Odmowa podpisania w/w Umowy przez Uczestnika, uprawnia Realizatora do jego wykluczenia z dalszego udziału w Konkursie.
Przewidziane wynagrodzenie dla vlogera w drugim etapie Konkursu wskazane w ww. umowie współpracy to kwota 5 000 zł netto.
Spośród 16 vlogerów, zostanie wybranych 3 najlepszych vlogerów – komunikowanych jako laureaci Konkursu.
Zasady wyłonienia Laureatów Konkursu zostały opisane w części 5 Regulaminu.

4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Regulaminu. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego prac konkursowych w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie w celu realizacji zasad Konkursu, w tych zasad wyboru Laureatów.

4.4. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanych prac konkursowych (które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze) będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.), jest ich wyłącznym autorem, a także oświadcza, że utwory nie zagrażają ani nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich oraz ich dóbr osobistych.

4.5. Dane Uczestnika takie jak imię, nazwisko, nickname oraz nazwy kanału YouTube oraz nazwy kont w serwisach społecznościowych mogą zostać opublikowane przez Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym w Internecie oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu.

4.6. W przypadku, gdy praca konkursowa będzie zawierała wizerunek Uczestnika Konkursu, Uczestnik udzieli Realizatorowi i Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym w ramach prezentacji pracy konkursowej, w szczególności w prasie, telewizji, internecie oraz w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie, jak również w materiałach promocyjnych i reklamowych, na stronach internetowych lub profilach w serwisach społecznościowych Organizatora (Facebook), itp. W przypadku gdy praca konkursowa będzie zawierała wizerunek osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania zgody osób widniejących w przesłanych pracach konkursowych, na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

4.7. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Realizatora lub Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.4 i/lub pkt.

4.8. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Realizatora lub Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega wykluczeniu z Konkursu.

4.9. Realizator i/lub Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z Konkursu Uczestnika (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działaniach sprzecznych z Regulaminem – w tym naruszających dobre imię POT czy ROT lub gdy praca konkursowa będzie zawierać teksty powszechnie uważane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, itp.

4.10. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

4.11. Uczestnik Konkursu oświadcza, że niniejszym udziela Realizatorowi i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas 5 lat, licencji uprawniającej do wielokrotnego korzystania z Zadania konkursowego jako całości jak i jego poszczególnych części (utworów – materiałów), jak również z artystycznych wykonań stworzonych przez Uczestnika w ramach udziału w Konkursie oraz do korzystania z wizerunku (w tym imienia i nazwiska) Uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Regulaminie.
Licencja, o której mowa w pkt. 4.10. przysługuje Realizatorowi i Organizatorowi na wszelkich polach eksploatacji, znanych w dniu podpisania Umowy, a w szczególności:
a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami Utworu wytworzonymi zgodnie z literą a) niniejszego ustępu – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie lub oddawanie do używania na podstawie innego stosunku prawnego;
c. wszelkie inne rozpowszechnianie Utworu, w tym w szczególności wszelkie publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, oraz wszelkie inne publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie, także poprzez Internet. Uczestnik udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. materiałów na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. utworów.

4.12. Uczestnik zabezpiecza Realizatora i Organizatora zwalniając ich z odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, zarówno majątkowych, jak i osobistych zgłoszonych w związku z rozpowszechnianiem Zadania konkursowego w całości lub w dowolnej części, jak również rozpowszechnieniem ich wizerunku i wszelkich innych roszczeń, a także w odniesieniu do roszczeń lub odpowiedzialności Realizatora i Organizatora związanej z nieprawdziwością któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika.

4.13 W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Realizatora i Organizatora z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw, opisanych w niniejszej części, Uczestnik dostarczy niezbędne dokumenty wykazujące jego prawa i potwierdzające brak naruszenia praw osób trzecich, a w wypadku ich naruszenia zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot, odszkodowań oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia Realizatorowi lub Organizatorowi wezwania do zapłaty.

4.14. Uczestnik na zasadach określonych w Regulaminie, udziela Organizatorowi prawa do wykonywania i wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w art. 2 i art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym między innymi prawo tworzenia utworów zależnych i dokonywania zmian w materiałach/utworach.

4.15. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby w/w materiały (praca konkursowa), były wykorzystywane stosownie do potrzeb Realizatora i Organizatora i/lub podmiotu przez niego wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4.16. Licencja, o której mowa w pkt.4.10., zostaje udzielona z chwilą ustalenia utworu przez Uczestnika w jakiejkolwiek postaci.

4.17. Uczestnik oświadcza i odpowiada za to, iż dostarczone Realizatorowi i Organizatorowi utwory:
a) są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze,
b) nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,
c) uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z utworów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Realizatora i/lub Organizatora.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

5.1. Spośród prawidłowo nadesłanych zadań konkursowych drugiego etapu Konkursu Jury wyłoni trzech laureatów, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
– głosowania internetowego, uruchomionego na stronie Konkursu w trakcie drugiego etapu Konkursu – 25%;
– obrad Jury, które oceni wartość jakościową konkursowych materiałów – 50%;
– zasięgów osiągniętych przez materiał wytworzony przez vlogerów w ramach wykonania zadania drugiego etapu Konkursu – 25%.

Zasięgi liczone będą na podstawie danych z: Facebook, Instagram, YouTube za okres od 11.11.2022 r. do 8.12.2022 r. Statystyki z kanałów w mediach społecznościowych powinny zawierać dane o zasięgach postów oraz dane Engagement Rate.

Raport powinien być dostarczony do Realizatora droga mailową na adres: press@kril.pl do dnia 9.12.2022 r. do godziny 20.00.

5.2. Nagrodami dla laureatów Konkursu (zwycięzców V Turystycznych Mistrzostw Vlogerów) są:
Laureat 1. miejsca – nagroda główna o wartości 15 000 zł (netto)
Laureat 2 miejsca – nagroda o wartości 8000 zł (netto)
Laureat 3 miejsca – nagroda o wartości 5000 zł (netto)

5.3. Wyniki Konkursu będą ogłoszone podczas briefingu prasowego i wręczenia nagród, zorganizowanego przez Realizatora w porozumieniu z Organizatorem Konkursu w grudniu 2022 roku, a następnie będą zamieszczone na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel. Osoby biorące udział w Konkursie zostaną powiadomione o dacie wydarzenia na dwa tygodnie przed jego organizacją (Organizator zastrzega za sobą prawo do zmiany daty briefingu prasowego) oraz będą opublikowane na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel.

5.4. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie (wskazanych w pkt. 5.2) w wysokości 10% wartości nagrody brutto, przy czym płatnikiem w/w podatku od wygranych jest Realizator. W każdym przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Realizatora jest opłacenie przez Laureata należnego podatku od wygranej – to jest w przypadku nagrody pieniężnej – po potrąceniu przez Realizatora – 10% wartości nagrody, zaś w przypadku nagrody rzeczowej – po wpłaceniu przez Laureata 10% wartości nagrody Realizatorowi (jako płatnikowi podatku).

5.5. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Za przygotowanie, wysłanie i odebranie protokołu odpowiada Realizator Konkursu.

5.6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje niewypłacona.

5.7. Warunkiem wydania nagrody przez Realizatora jest opłacenie przez Laureata należnego podatku od wygranej określonego w pkt 5.4 – o ile jest wymagany.

5.8. Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 2.2. Regulaminu.

5.9. Przekazanie nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu miesiąca, od momentu zakończenia Konkursu i zamieszczenia jego wyników na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel

5.10. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków opisanych w pkt. 5.8 i/lub 5.9 lub nie odbierze nagrody w terminie do 24 grudnia 2022 r., nagroda przepada a prawo Laureata do niej wygasa.

5.11. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Konkursu oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata. Zostanie on wybrany przez Jury i będzie to osoba, która w ogólnej klasyfikacji zajmie 4. miejsce w Konkursie.

5.12. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień Regulaminu.

5.13. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie Akcji –mistrzostwablogerow.polska.travel.

6. JURY

6.1. Do kontroli prawidłowości przebiegu Konkursu Realizator powoła Jury, w skład, którego wchodzić będą przedstawiciele Organizatora, Realizatora oraz eksperci ds. marketingu internetowego. Skład jury opublikowany będzie na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel.

6.2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Realizatora wszystkich zobowiązań wynikających z Regulaminu.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Organizator stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

7.2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.

7.3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie i przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres wyznaczonego przez Organizatora inspektora ochrony danych (dpo@pot.gov.pl). Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i przeprowadzenie postępowania konkursowego.

7.5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 reprezentowana przez Prezesa;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Polskiej Organizacji Turystycznej, z którym można się kontaktować
• mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
• listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa;
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody (art. 6 ust 1 pkt. a) RODO w celu rejestracji zgłoszenia do konkursu i dalej w postępowaniu konkursowym opisanym w niniejszym Regulaminie;
4) Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO w celu publikacji na stronach internetowych i publikacjach oraz w mediach administrowanych przez POT;
5) Dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od Uczestników konkursu wymienionych w pkt. 2.1. Regulaminu;
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem wizerunku, ponieważ wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez Realizatora Konkursu
8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do czasu przeprowadzenia etapów postępowania konkursowego lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z RODO a cofnięcie zgody w trakcie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Wycofanie zgody na upublicznienie wizerunku wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, stron internetowych i mediów administrowanych przez POT oraz innych materiałów promocyjno-informacyjnych POT. Nie będzie możliwe zebranie materiałów, które zostały upublicznione przed wycofaniem zgody.
9) Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) Uczestnik konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. REKLAMACJE

8.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Realizatora w formie pisemnej, na adres Realizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

8.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Realizatora.

8.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

8.4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel oraz w siedzibie Realizatora i Organizatora.

9.2. Na życzenie Uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Realizator prześle kopię Regulaminu Konkursu.

9.3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.4 Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel.

9.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.

9.6 Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu, o ile jego postanowienia nie są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

9.7 Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

9.8 Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).

9.9 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, Uczestnikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym.

9.10 Konkurs nie jest organizowany, wspierany, sponsorowany ani związany z serwisem Instagram lub Facebookiem, ani jego właścicielami czy administratorami.

9.11 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.12 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo dokonania wiążącej wykładni jego postanowień.

9.13 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.