Skip to content

REGULAMIN GŁOSOWANIA

REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO W RAMACH KONKURSU

„V TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA VLOGERÓW”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO 

1.1. Organizatorem głosowania internetowego w ramach Konkursu „V Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów” (zwanego dalej „Konkursem”), jest Polska Organizacja Turystyczna (dalej jako: „Organizator”).

1.2. Realizatorem technicznym Konkursu jest Jarosław Kril Public Relations z siedzibą w Warszawie, ul. Garibaldiego, nr 7, lok. 43, 04-078 Warszawa, NIP 6692296160, REGON 146418730 (dalej jako: „Realizator”).

1.3. Głosowanie internetowe rozpocznie się dn. 1.12.2022 r. i trwać będzie do 07.12.2022 r. do godz. 20:00.

1.4. Głosowanie internetowe jest organizowane na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. ZASADY OGÓLNE GŁOSOWANIA

2.1. Przez głosowanie internetowe (dalej: „Głosowanie”) rozumiane jest oddanie głosu przez Uczestnika Głosowania na wybranego vlogera spośród 16-tu vlogerów biorących udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.2 poniżej. 

2.2. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji uruchomionej przez Realizatora i umieszczonej w dniu rozpoczęcia Głosowania na stronie internetowej Konkursu: www.mistrzostwablogerow.polska.travel. Oddanie głosu jest możliwe raz na 24 godziny za pośrednictwem adresu e-mail. Ponowne głosowanie z tego samego IP jest możliwe po 24 godzinach. Oddanie głosu aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail Głosującego. Aktywacja linku otrzymanego od Realizatora jest konieczna przy każdorazowym oddawaniu głosu.

2.3. Głosowanie

2.3.1. Uczestnicy Głosowania, aby oddać swój głos, powinni w okresie trwania Głosowania wejść na stronę  https://mistrzostwablogerow.polska.travel/, następnie wybrać z listy nazwę województwa reprezentowanego przez danego vlogera, wpisać swój adres e-mail, zaakceptować regulamin głosowania i kliknąć przycisk „Głosuj”.

2.3.2. Laureatami Konkursu  zostanie trójka vlogerów którzy uzyskają najwyższą ocenę, na którą będą się składać wyniki:

– 25% – wyniki głosowania internetowego w Głosowaniu, o którym mowa w Regulaminie,

– 50% – wyniki obrad Jury powołanego przez Organizatora, które oceni wartość jakościową konkursowych materiałów,

– 25%  – wyniki zasięgów osiągniętych przez content wytworzony przez blogerów. Zasięgi liczone będą na podstawie danych z: Facebook, Instagram, Google Analitycs.

2.3.3. Wyniki Głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej https://mistrzostwablogerow.polska.travel/ w terminie do 7 dni od daty zakończenia Głosowania.

2.4. Udział w Głosowaniu jest bezpłatny.

2.5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Głosowania wykluczyć uczestnika z udziału w Głosowaniu (jak również nie uznać oddanych przez niego głosów), jeżeli powziął informację o działaniach tego uczestnika sprzecznych z Regulaminem.

2.6. Głosy oddane niezgodnie z Regulaminem zostaną pominięte i nie będą miały wpływu na wyniki Głosowania.

2.7. Uczestnikom Głosowania nie wolno pozyskiwać głosów ani głosować w sposób sprzeczny z zasadami prawa lub dobrymi obyczajami, w szczególności Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces oddawania głosu, pozyskiwanie głosów na forach do wymiany głosów, oddanie więcej niż 1 głosu z tego samego numeru IP.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU

3.1. Głosowanie internetowe ma charakter ogólnodostępny i mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w zakresie uprawniającym ją do zaciągania zobowiązań na podstawie stosownych przepisów prawa, zaś w przypadku małoletnich – pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody swego przedstawiciela ustawowego), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.

3.2 Uczestnikami Głosowania nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz Realizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu Konkursu.

 

4. ZASADY GŁOSOWANIA

4.1 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Głosowania, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Głosowania.

 

5. DANE OSOBOWE

5.1. Organizator stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

5.2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. W zakresie udziału w głosowaniu internetowymbędzie to zgoda udzielona na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.

5.3. Uczestnicy głosowania wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas aktywacji linku przesłanego przez Realizatora w celu wzięcia udziału w Głosowaniu internetowym w ramach Konkursu i oddania głosu na ulubionego vlogera.

5.4. Zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać cofnięta w dowolnym momencie np.: przez wysłanie wiadomości e-mail na adres wyznaczonego przez Organizatora inspektora ochrony danych (dpo@pot.gov.pl). Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Głosowaniu internetowym w ramach Konkursu.

5.5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Głosowania w Konkursie jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42 (dalej: Administrator lub POT).

5.6. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:

mailowo: dpo@pot.gov.pl lub

listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa.

5.7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO w okresie trwania Głosowania tj.: od 01.12.2022 r. do 07.12.2022 w celu rejestracji oddanego w ramach Głosowania głosu i dalej podczas sumowania głosów do dnia rozstrzygnięcia Konkursu, co nastąpi 15.12.2022 r.

5.8. Odbiorcą danych osobowych będzie firma przeprowadzająca Głosowanie: Jarosław Kril Public Relations z siedzibą w Warszawie, ul. Garibaldiego, nr 7, lok. 43, 04-078 Warszawa, NIP 6692296160, REGON 146418730

5.9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.10. Dane osobowe będą przechowywane od dnia rozpoczęcia Głosowania tj. 01.12.2022 r. do dnia rozstrzygnięcia Konkursu tj. nie później niż do 15.12.2022 r lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z RODO a cofnięcie zgody w trakcie trwania Głosowania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Głosowaniu.

5.11. Uczestnik Głosowania ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.12. Uczestnik Głosowania ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.

5.13 Uzyskane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

 

6. KOMISJA

6.1. Do kontroli prawidłowości Głosowania powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Realizatora i Organizatora.

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Realizatora i Organizatora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i czuwać nad przebiegiem Głosowania.  

 

7. REKLAMACJE

7.1 Reklamacje związane z wynikami Konkursu mogą być składane przez Uczestników Głosowania określonych w pkt. 3.1 Regulaminu i będą przyjmowane przez Realizatora w formie pisemnej, na adres Realizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna w skład której wejdą przedstawiciele Realizatora i Organizatora.

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data jej nadania. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

7.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

7.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

7.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

– problemy w funkcjonowaniu głosowania internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

– udział w głosowaniu internetowym niezgodny z postanowieniami Regulaminu i szkody tym spowodowane,

– przerwy w funkcjonowaniu głosowania internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://mistrzostwablogerow.polska.travel/.

8.2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Głosowania.

8.3. Oddanie głosu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż Głosujący wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu, z zachowaniem praw nabytych Uczestników.

8.5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo dokonania wiążącej wykładni jego postanowień.

8.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.