REGULAMIN KONKURSU

TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA BLOGERÓW

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

 

1.1. Organizatorem konkursu „Turystyczne mistrzostwa blogerów”, zwanej dalej Akcją, jest: Polska Organizacja Turystyczna, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,  REGON 016213775 (dalej Organizator).

1.2. Realizatorem technicznym Akcji jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710 (dalej Realizator lub Burda).

1.3. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mianowicie: blogerzy - autorzy stron internetowych, zawierających odrębne, zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy o charakterze podróżniczym, kulinarnym, sportowym, górskim i lifestylowym, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do dnia 1.07.2018 r. do godziny 23.59 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

2.2.1.Pracownicy Organizatora i Realizatora. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora i Realizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem i Realizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia) oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora i Realizatora przy organizowaniu Konkursu, w tym pracownicy i współpracownicy Organizatora i Realizatora (także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych), w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, oraz pracownicy Realizatora i Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób;

2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

 

3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.06 o godzinie 11.00 r. i trwać będzie do 30.09.2018 r.

3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż  do dn. 30.09.2018r. 

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

Konkurs jest podzielony na trzy etapy:

4.1. Aby wziąć udział w PIERWSZYM ETAPIE KONKURSU należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy opublikowany w serwisie mistrzostwablogerow.polska.travel i odpowiedzieć na pytanie otwarte “Dlaczego to właśnie Ty powinieneś zostać wybrany do Konkursu?

Zgłoszenie do pierwszego etapu Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją uczestniczenia w całym przedsięwzięciu/Konkursie.

Zebrane zgłoszenia (formularze zgłoszeniowe) zostaną ocenione w systemie ocen skali 1-10 w następujących aspektach:

 

a. liczba miesięcznych unikalnych czytelników bloga (minimum 5000 unikalnych użytkowników bloga miesięcznie (na podstawie średniej z minimum trzech miesięcy).

b. liczba fanów na portalu Facebook (minimum 1000 fanów bloga).

c. liczba fanów na portalu Instagram (minimum 1000 fanów bloga)

d. odpowiedź na pytanie otwarte

e. ocena jakościowa treści trzech zgłoszonych linków do artykułów z bloga, opisujących atrakcje turystyczne Polski (na oceny jakościowe składać się będzie ocena: I) stylu pisarskiego II) wartości merytorycznych III)

wizualnej - fotografie, IV) liczba znaków V) dodatkowe elementy (filmy grafiki lub mapy).

f. deklaracja przygotowania krótkiej formy materiału wideo na wypadek awansu do trzeciego etapu Konkursu.

g. akceptacja regulaminu oraz wynagrodzenia finansowego za uczestnictwo w kolejnych etapach Konkursu.

 

Oceną jakościową zajmie się Jury, powołane przez  Realizatora. Zgodnie z oceną, Jury wybierze 16 blogerów (którzy uzyskali najwyższe oceny), którzy przejdą do drugiego etapu Konkursu. Wyniki pierwszego etapu konkursu będą opublikowane na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel


DRUGI ETAP KONKURSU:


Każdemu z zakwalifikowanych 16 blogerów zostanie przydzielone województwo, które bloger będzie promować. Zasadniczo będzie to jego rodzime województwo (w sytuacji, gdy z danego województwa nikt nie spełni minimalnych warunków, określonych w Regulaminie, uczestnictwo w Konkursie proponowane jest twórcy z innego województwa, zgodnie z województwem, które wytypował w zgłoszeniu jako województwo drugiego/kolejnego wyboru – które z założenia powinno sąsiadować z województwem z którego pochodzi bloger lub być  województwem, gdzie  bloger się urodził lub uczył się/studiował lub mieszkał.)

Zadaniem blogera w drugim  etapie Konkursu będzie przygotowanie minimum 2 wpisów,

będących relacją z kilkudniowego wypadu do przydzielonego województwa. Temat wpisu jest dowolny, powinien być jednak spójny z uzgodnionym z Regionalną Organizacją Turystyczną planem podróży  i dotyczyć miejsca, regionu, szlaku, produktu turystycznego, leżącego na terenie tego województwa.

 

Wpis musi zawierać:

a) minimum 2000 znaków bez spacji

b) minimum 8 fotografii w formacie odpowiadającym szerokości szablonu bloga.

c) materiały, które zostaną wykonane w ramach akcji konkursowej nie mogą pochodzić z archiwum twórcy, lecz zostać wykonane w czasie trwania kampanii.

d) Materiały w momencie publikacji na kanałach social media muszą być odpowiednio, otagowane i zawierać hasztagi POT, oraz akcji, jak również zawierać logotyp Akcji, POT i ROT.


Termin wykonania zadania drugiego etapu konkursowego - 21 dni kalendarzowych od daty oficjalnego ogłoszenia startu drugiego etapu, który ogłoszony zostanie na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel.

Wybrana szesnastka blogerów zadeklaruje współpracę z przedstawicielem Regionalnej Organizacji Turystycznej na etapie sporządzania planu podróży i planu miejsc do pokazania w przygotowanej relacji. Bloger ma dowolność w doborze miejsc, jednakże powinien on skonsultować trasę i elementy składowe z POT oraz daną Regionalną Organizacją Turystyczną, uwzględniając minimum jeden obiekt z listy, sugerowanej przez ROT.


Na blogu powinna zostać umieszczona adnotacja o tym, że materiał powstał w wyniku akcji organizowanej przez POT i że partnerem blogera była dedykowana jemu Regionalna Organizacja Turystyczna. Wybrana szesnastka blogerów zostanie poinformowana z wyprzedzeniem o wyborze, następnie Realizator podpisze z nimi umowy o współpracy, regulujące w szczególności zagadnienia zasad uczestnictwa w drugim etapie i realizacji zadań, honorariów, praw autorskich oraz wykorzystania wizerunku w związku z udziałem w kolejnych etapach Konkursu (według przedstawionego przez Realizatora wzoru) Odmowa podpisania w/w Umowy przez blogera, uprawnia Realizatora do jego wyeliminowania z dalszego udziału w Konkursie).

Przewidziane wynagrodzenie dla blogera w drugim etapie Konkursu wskazane w w/w umowie o współpracy to  3000 zł netto.

Umowa będzie dotyczyła całej akcji konkursowej z adnotacją, że bloger może nie zakwalifikować się do kolejnych etapów.

Spośród 16 relacji, zostanie wybranych 8 najlepszych - komunikowanych jako uczestnicy trzeciego etapu Konkursu.

 

Na ocenę będą się składać wyniki:

- 34% wyników głosowania internetowego, uruchomionego na stronie akcji po zakończeniu realizacji zadań drugiego etapu Konkursu.

- 33% wyniki obrad Jury, które oceni wartość jakościową konkursowych materiałów

- 33% wynik zasięgów osiągniętych przez content wytworzony przez blogerów w ramach Wykonania zadania drugiego etapu Konkursu. (zasięgi liczone będą na podstawie danych z: facebook, instagram, google analitycs)..

Wyniki drugiego etapu konkursu będą zamieszczone  na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel

 

TRZECI ETAP KONKURSU
 

W trzecim etapie konkursu weźmie udział najlepsza ósemka blogerów z poprzedniego etapu Konkursu. Do realizacji w trzecim etapie Konkursu będą dwa zadania.

Zadanie 1.:

 - przygotowanie min. 1 wpisu, będącego relacją z podróży w regionie. Bloger ma prawo wyboru min. 2 produktów turystycznych (szlaku, obiektu, regionu) z listy dziesięciu atrakcji, którą przedłoży blogerowi przedstawiciel Regionalnej Organizacji Turystycznej przed rozpoczęciem trzeciego etapu Konkursu.

Wpis musi zawierać:

a) minimum 4000 znaków bez spacji

b) minimum 10 fotografii w formacie odpowiadającym szerokości szablonu bloga.

c) materiały, które zostaną wykonane w ramach akcji konkursowej nie mogą pochodzić z archiwum twórcy, lecz zostać wykonane w czasie trwania kampanii.

d) materiały muszą być odpowiednio, otagowane i zawierać hasztagi POT, ROT oraz Akcji.


Na blogu powinna zostać umieszczona adnotacja o tym, że materiał powstał w wyniku akcji organizowanej przez POT i że partnerem blogera była przypisana jemu Regionalna Organizacja Turystyczna.

 

Zadanie 2.:

 -  przygotowanie materiału wideo z podróży po regionie. Materiał powinien trwać minimum 3 minuty. Minimalny format filmu 1080x720 px. Użyta w filmie ścieżka dźwiękowa powinna spełniać standardy licencyjne. Forma merytoryczna filmu dowolna: vlog, teledysk, wideo-pocztówka – przy czym wysoko oceniana będzie kreatywność (np.VIDEO z udziałem okolicznej ludności lub krótkie wypowiedzi od właścicieli produktów lub turystów podróżujących tym samym np. szlakiem). Film zostanie opublikowany na odpowiednim kanale blogera (Youtube, facebook) a następnie umieszczony w materiale na blogu, który sporządził.

Termin wykonania zadania - 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników drugiego etapu Konkursu.

Przewidziane wynagrodzenie dla blogera w trzecim etapie Konkursu, wskazane w w/w umowie o współpracy, wynosi 3000 zł netto.

Na ocenę wykonania zadań trzeciego etapu Konkursu będą się składać:

- 50% wyniki obrad jury, które oceni wartość jakościową konkursowych materiałów 

- 50% wynik zasięgów, osiągniętych przez content wytworzony przez blogerów w ramach akcji. (zasięgi liczone będą na podstawie danych z: facebook, instagram, google analitycs).

4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

4.4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

4.5. W przypadku, gdy zadanie konkursowe polega na wysłaniu pracy konkursowej zawierającej wizerunek uczestnika Konkursu/innych osób Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Realizatorowi i Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku/wizerunku w/w osób i jego publiczne rozpowszechnianie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym w ramach prezentacji pracy konkursowej, w szczególności w prasie, TV, Internecie, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp.

4.6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Realizatora lub Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.4 i/lub pkt. 4.5, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Realizatora lub Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

4.7. Realizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem – w tym naruszające dobre imię POT czy ROT lub będą zawierać teksty uważane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, itp.

4.8. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

4.9. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Realizatora i Organizatora jak również przez podmioty wskazane przez Realizatora i Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d. wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Realizatora i Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Realizatorowi i Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Realizatorowi i Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

4.10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa, zgłoszona przez niego do konkursu, była wykorzystywana stosownie do potrzeb Realizatora i Organizatora i/lub podmiotu przez nie wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

 

5.1. Spośród prawidłowo nadesłanych zadań konkursowych trzeciego etapu Konkursu  Jury  wyłoni trzech laureatów, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

- 50% wyniki obrad Jury, które oceni wartość jakościową konkursowych materiałów

- 50% wynik zasięgów, osiągniętych przez content wytworzony przez blogerów w ramach akcji. (zasięgi liczone będą na podstawie danych z: facebook, instagram, google analitycs).

5.2. Nagrodami dla laureatów Konkursu  (zwycięzców III etapu Konkursu) są:

Laureat 1. miejsca -  nagroda główna o wartości 11 111 zł (brutto)

Laureat 2 miejsca - nagroda o wartości  6667 zł (brutto)

Laureat 3 miejsca - nagroda o wartości 3333 zł (brutto)

 

5.3. Wyniki Konkursu będą ogłoszone podczas Gali Finałowej, zorganizowanej przez Realizatora w porozumieniu z Organizatorem Konkursu w dniu 26 września (Realizator zastrzega za sobą prawo do zmiany daty Gali Finałowej) oraz będą opublikowane na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel…

5.4. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie (wskazanych w pkt. 5.2) w wysokości 10% wartości nagrody brutto. Przy czym Realizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych. W takim przypadku warunkiem wydania nagrody Realizatora jest opłacenie przez Laureata należnego podatku od wygranej - to jest w przypadku nagrody pieniężnej - po potrąceniu przez Realizatora - 10% wartości nagrody, zaś w przypadku nagrody rzeczowej – po wpłaceniu przez Laureata 10% wartości nagrody Realizatorowi (jako płatnikowi podatku).

5.5. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Za przygotowanie, wysłanie i odebranie protokołu odpowiada Realizator Konkursu.

5.6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Realizatora.

5.7. Warunkiem wydania nagrody przez Realizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt 5.5 – o ile jest wymagany.

5.8. Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 2.2. Regulaminu.

5.9. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu miesiąca, od momentu zakończenia Konkursu i zamieszczenia jego wyników na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel

5.10. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w pkt. 5.8 i/lub 5.9 lub nie odbierze nagród w terminie do 5.10.2018 r. nagrody przepadają.

5.11. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata.

5.12. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5.13. Lista laureatów Konkursu opublikowana w materiałach rozwiązujących Konkurs, w szczególności na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel na  której opublikowano Konkurs

 

6. KOMISJA

 

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu Realizator powoła zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Realizatora. Skład komisji opublikowany jest na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Realizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


7. OCHRONA INFORMACJI

 

7. 1 Polska Organizacja Turystyczna stosuje zapisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

7.2 Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.

7.3 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w konkursie i przeprowadzenia postępowania konkursowego.

7.4 Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego inspektora ochrony danych (). Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i przeprowadzenie postępowania konkursowego.

7.5 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 reprezentowana przez Prezesa;
  2. administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w Polskiej Organizacji Turystycznej, z którym można się kontaktować
  1.  dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia do konkursu i dalej na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody (art. 6 ust 1 pkt. a) RODO;
  2. dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników konkursu.
  3. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do czasu przeprowadzenia etapów postępowania konkursowego lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;
  5. uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. uczestnik konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8. REKLAMACJE

 

8.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Realizatora w formie pisemnej, na adres Realizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

8.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Realizatora.

8.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

8.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel oraz w siedzibie Realizatora.

9.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Realizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

9.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

 

Realizator